REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „iCamp.pl”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej jako: „Regulamin”) określają zasady korzystania z serwisu internetowego iCamp.pl (dalej jako: „Serwis”), którego właścicielem jest:

iCamp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 566), przy ul. Puławskiej 12/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000867422, posiadająca NIP 521-391-15-09, REGON 387489739. (dalej jako: „iCamp”).

 • iCamp jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych
  i przekazywanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”), w tym w szczególności w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Serwis.
 • Status Użytkownika Serwisu przysługuje jedynie osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o ile ich opiekunowie prawni/przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na korzystanie przez nich z Serwisu.
 • Współpraca z dostawcami usług (dalej jako: „Dostawny Usług”) oferowanymi przez Serwis odbywa się na podstawie oddzielnych umów, warunków i porozumień. Przez Dostawców Usług należy rozumieć firmy, które w zakresie swojej działalności zajmują się dostarczaniem usług turystycznych w zakresie tożsamym z profilem Serwisu tj. nastawione na dostarczanie usług turystycznych związanych z campingami, agroturystyką, punktami serwisowymi i innymi miejscami akceptowanymi lub wskazanymi bezpośrednio przez iCamp.
 • Korzystając z Serwisu Użytkownik oraz Dostawca Usług potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
  W przypadku korzystania przez Użytkowników Serwisu z usług oferowanych od podmiotów trzecich albo Dostawców Usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, celem skorzystania z takiej usługi koniecznym może okazać się zaakceptowanie dodatkowych warunków i wyrażenie dodatkowych zgód wynikających z charakteru usługi i polityki prywatności tych podmiotów.
 • Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy jego Użytkownikami a także Użytkownikami i Dostawcami Usług albo podmiotami trzecimi – za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą dodawać, wyszukiwać, odkrywać i opiniować campingi, agroturystykę, punkty serwisowe, parkingi, lokalizacje „na dziko” (dalej jako: „Miejscówka” lub „Miejscówki”), a także korzystać z usług oferowanych przez Dostawców Usług. Zdjęcia i opisy Miejscówek zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników lub Dostawców Usług pełnią jedynie funkcję informacyjną i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 • Wszystkie zdjęcia i treści dodawane przez Użytkowników i Dostawców Usług w Serwisie mogą zostać na zasadzie licencji niewyłącznej użyte przez iCamp, w tym także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.) wykorzystywanych przez Serwis, na co Użytkownicy i Dostawcy Usług wyrażają zgodę.
 • REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA
  • W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu należy dokonać rejestracji poprzez założenie w Serwisie konta Użytkownika (dalej jako: „Konto”).
  • Korzystanie z Serwisu jest darmowe dla Użytkownika Serwisu, a założenie Konta nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat.
  • Do korzystania z Serwisu konieczne jest, aby Użytkownik posiadał dostęp do sieci internetowej, przeglądarki internetowej z obsługą języka javascript, wyraził zgodę na niezbędne pliki cookies oraz posiadał aktywne konto e-mail.
  • Rejestracja i aktywowanie Konta odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności
   i bezpłatności. Każdy Użytkownik Serwisu może założyć tylko 1 Konto, które jest mu przypisane i niezbywalne.
  • Do rejestracji i aktywowania Konta należy obligatoryjnie podać imię, datę urodzenia, kraj pochodzenia, adres e-mail i hasło lub zalogować się poprzez zaimportowanie danych z serwisu Facebook.
  • Po dokonaniu aktywacji Konta, Użytkownik będzie mógł wprowadzić także swój nick jako zamiennik do logowania z podanym adresem e-mail.
  • W celu zalogowania na Konto Użytkownika należy w formularzu logowania podać: login (adresu e-mail lub nicku) oraz hasło. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, jego odzyskanie nastąpi po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła
   i weryfikacji danych przez system Serwisu. Wówczas Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.
  • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia przed ujawnieniem haseł dostępu do Konta. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta traktuje się, jako czynności wykonane przez Użytkownika, na którego one wskazują, chyba że zgłosi on uprzednio do Administratora danych (iCamp), że hasła te zostały skradzione.
  • Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane osobowe podane podczas rejestracji, a także ustawienia swojego Konta korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce Moje Konto.
  • Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje Konto po zalogowaniu się i kliknięciu opcji „Usuń konto”
  • iCamp ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia naruszeń
   w zakresie rejestracji i aktywacji Konta, podania nieprawdziwych danych, prób nadużycia, w tym w szczególności w zakresie konkursów organizowanych poprzez Serwis lub działania na szkodę Serwisu.
  • Jeżeli jakiekolwiek dane Użytkownika podane podczas rejestracji i aktywacji ulegną dezaktualizacji Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 • REJESTRACJA I KONTO DOSTAWCY USŁUG – KONTO FIRMOWE
 • W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu przeznaczonej dla firm dostarczających usługi w zakresie tożsamym z profilem Serwisu tj. nastawionych na dostarczanie usług turystycznych związanych z Miejscówkami należy dokonać rejestracji poprzez założenie w Serwisie konta Dostawcy Usług (dalej jako: „Konto Firmowe”) lub dokonać przejęcia Miejscówki.
 • Do korzystania z Serwisu konieczne jest, aby Dostawca Usług posiadał dostęp do sieci internetowej, przeglądarki internetowej z obsługą języka javascript, wyraził zgodę na niezbędne pliki cookies oraz posiadał aktywne konto e-mail.
 • Rejestracja i aktywowanie Konta Firmowego odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności i następuje po wypełnieniu formularza kontaktowego i zaakceptowaniu oferty współpracy (dalej jako: „Oferta”) otrzymanej od iCamp. . Każdy Dostawca Usług może założyć tylko 1 Konto Firmowe w Serwisie, które jest mu przypisane i niezbywalne. Korzystanie z Konta Firmowego może wiązać się z koniecznością ponoszenia opłat. Szczegóły korzystania z Konta Firmowego, dostępu do funkcjonalności i opłat zostaną zawarte w Ofercie. Zaakceptowanie Oferty jest równoznaczne z przystąpieniem do umowy o świadczenie usług oferowanych przez Serwis na warunkach w niej określonych.
 • Dostawca Usług może również skorzystać z opcji przejęcia Miejscówki, która została dodana przez Użytkownika Serwisu. W tym celu należy kliknąć w opcję: „Jesteś właścicielem tego obiektu? Kliknij, aby przejąć Miejscówkę”, znajdującą się w: ……….. . Następnie należy wypełnić formularz kontaktowy i zaakceptować Ofertę otrzymaną od iCamp. Postanowienia pkt 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
 • Do rejestracji i aktywowania Konta należy podać nazwę firmy, adres, numer ewidencyjny pozwalający na identyfikację firmy (np. NIP, REGON, KRS itp.) e-mail i hasło.
 • Po dokonaniu aktywacji Konta Firmowego, Dostawca Usług będzie mógł wprowadzić także swój nick jako zamiennik do logowania z podanym adresem e-mail. Nick nie powinien wprowadzać w błąd Użytkowników Serwisu tzn. powinien nawiązywać lub być tożsamy z firmą Dostawcy Usług.
 • W celu zalogowania na Konto Firmowe należy w formularzu logowania podać: login (adresu e-mail lub nicku) oraz hasło. W przypadku, gdy Dostawca Usług zapomni hasła, jego odzyskanie nastąpi po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Serwisu. Wówczas Dostawca Usług otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Firmowego.
 • Dostawca Usług zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia przed ujawnieniem haseł dostępu do Konta Firmowego. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta Firmowego traktuje się, jako czynności wykonane przez Użytkownika, na którego one wskazują, chyba że zgłosi on uprzednio do Administratora danych (iCamp), że hasła te zostały skradzione.
 • Dostawca Usług w każdej chwili może zaktualizować dane podane podczas rejestracji, a także ustawienia swojego Konta Firmowego korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce Moje Konto.
 • Dostawca Usług w każdej chwili może usunąć swoje Konto Firmowe po zalogowaniu się i kliknięciu opcji „Usuń konto”. Usuniecie Konta Firmowego nie będzie możliwe, jeżeli Dostawca Usług zalega na rzecz Serwisu z jakimikolwiek opłatami.
 • iCamp ma prawo do usunięcia Konta Firmowego, w przypadku stwierdzenia naruszeń
  w zakresie rejestracji i aktywacji Konta Firmowego, podania nieprawdziwych danych, prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.
 • Jeżeli jakiekolwiek dane Dostawcy Usług podane podczas rejestracji i aktywacji ulegną dezaktualizacji powinien on dokonać ich aktualizacji, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta Firmowego.
 • NEWSLETTER
 • Wraz z Rejestracją Konta Użytkownik może wyrazić on zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie oraz innych informacjach o tożsamym lub podobnym charakterze wysyłanych przez iCamp we własnym imieniu lub w imieniu Dostawców Usług lub podmiotów trzecich (dalej jako: „Newsletter”).
 • Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera lub zmienić częstotliwość jego otrzymywania za pomocą odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce Moje Konto.
 • Zasady korzystania z Newslettera dostępny dostępne są w Polityce Prywatności iCamp. W celu zapoznania się z jego treścią należy kliknąć w zakładkę Polityki Prywatności dostępną w Serwisie.
 • PRYWATNOŚĆ I CIASTECZKA

Zasady korzystania z plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności. W celu zapoznania się z jego treścią należy kliknąć w zakładkę Polityki Prywatności dostępną w Serwisie.

 • PRODUKTY i USŁUGI OFEROWANE PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

Na zasadzie dystrybucji Serwis może oferować karty podarunkowe, bony, vouchery, bilety wstępu i inne usługi oferowane przez podmioty trzecie, niebędące Dostawcami Usług. W tym przypadku Serwis działa jedynie na zasadzie pośrednictwa i nie jest organizatorem żadnej z oferowanych imprez, ani nie dostarcza żadnej z oferowanych usług w sposób bezpośredni.

 • FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU I REKLAMACJE
  • iCamp podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia Użytkownikom pełnej funkcjonalności Serwisu.
  • W przypadku wystąpienia niezbędnych prac konserwatorskich, wprowadzania planowanych zmian i ulepszeń lub w przypadku wystąpienia innych, niespodziewanych utrudnień mających wpływ na funkcjonowanie lub dostęp do Serwisu  iCamp może zwiększyć lub zmniejszyć funkcjonalność Serwisu w trakcie jego użytkowania przez Użytkowników i Dostawców Usług. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności iCamp nie gwarantuje pełnej dostępności do Serwisu w trakcie ich trwania,
   a w przypadku możliwości utraty danych z tego powodu, nie gwarantuje zabezpieczenia przed ich utratą (skasowaniem), jak również nie gwarantuje, iż dane będzie można odzyskać w przyszłości.
  • iCamp nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności, ograniczenia korzystania lub zmniejszonej funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności wskazanych w pkt 2 powyżej oraz
   z przyczyn niezależnych od iCapm.
  • iCamp działa na zasadzie legalności i rzetelności, co w szczególności przejawia się
   w udzielaniu Użytkownikowi rzetelnych i prawdziwych informacji, a także nieponoszenia odpowiedzialności za informacje przekazywane przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu.
  • Wszelkie reklamacje (dalej jako „Reklamacja”) Użytkowników związane z działaniem Serwisu oraz usług świadczonych przez iCamp należy kierować na adres e-mail: biuro@icamp.pl W przypadku, gdy Reklamacja będzie pochodzić od Użytkownika nieposiadającego Konta Użytkownika, iCamp zastrzega sobie prawo do żądania otrzymania od takiej osoby informacji umożliwiających jej identyfikację, w celu rozpatrzenia zgłoszonej Reklamacji.
  • Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, od dnia jej otrzymania.
  • W przypadku odmowy uwzględnienia Reklamacji Użytkownik zostanie o tym powiadomiony wraz z podaniem powodów odmowy na adres e-mail, z którego Reklamacja została wysłana. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a iCamp wynikającego z odmowy zasadności Reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo do pozasądowego i sądowego rozpatrzenia sprawy.
 1. Brak odpowiedzi na adres e-mail, z którego Reklamacja została wysłana w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej oznacza uwzględnienie Reklamacji. W przypadku uznania Reklamacji dotyczącej usługi odpłatnej, świadczonej bezpośrednio przez Serwis Użytkownik otrzyma zwrot wpłaconych przez niego środków pieniężnych. Szczegóły (numer rachunku bankowego) zwrotu środków zostaną ustalone pomiędzy iCamp a Użytkownikiem w korespondencji mailowej.
 • OPINIE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
 1. Użytkownicy Serwisu mogą wyrazić opinię (dalej jako: „Opinia”) na temat pobytu
  w danej Miejscówce w następującej formie:
  1. dodając swoje zdjęcia i opis Miejscówki, powiększając tym samym bazę informacji odnośnie konkretnej Miejscówki lub tworząc nową Miejscówkę;
  1. dodając komentarz do zdjęć i opisów Miejscówek widniejących w Serwisie,
   a dodanych przez innych Użytkowników.
  1. przyznając ocenę za poszczególne elementy składające się na pobyt w danej Miejscówce.
  1. Opinie mogą dodawać jedynie Użytkownicy, którzy posiadają Konto w Serwisie.
 1. Dodając Opinię Użytkownik akceptuje zasady dodawania Opinii wskazane
  w niniejszym Regulaminie i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingowe, promocyjne a także w celu ulepszania usług oferowanych przez Serwis.
 2. Publikacja Opinii następuje po prawidłowym wypełnieniu danych wymaganych
  w formularzu wraz z podaniem pseudonimu Użytkownika (niekoniecznie tożsamego z nickiem Konta), który będzie widoczny w Serwisie przy dodanej Opinii. Pseudonim nie może naruszać praw osób trzecich i dobrych obyczajów. iCamp zastrzega sobie prawo do weryfikacji użytego Pseudonimu i w razie stwierdzenia, że narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu usunięcia Opinii lub żądania jego zmiany.
 3. iCamo zastrzega sobie możliwość użycia Opinii także w Newsletterze lub mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itd.), wykorzystywanych przez Serwis.
 4. Opinia może zostać dodana w każdym czasie i będzie dostępna w Serwisie bezterminowo, chyba, że Użytkownik sam ją usunie.
 5. Opinie naruszające zasady niniejszego Regulaminu, a także zawierające treści wulgarne lub niestosowne będą usuwane bez podania przyczyny.
 6. Za opinie niestosowne należy uznać w szczególności:
  1. sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  1. zawierające treści reklamowe i inne o charakterze marketingowym;
 1. naruszające prawa i wolności osób trzecich;
 2. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym itp., obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;
 3. zawierające treści faszystowskie, pornograficzne, propagujące przemoc wulgarne;
 4. zawierające linki innych stron www;
 5. ujawniające dane osobowe;
 6. opinie nie na temat, pozostające bez związku z przedmiotem opiniowania, pozbawione treści merytorycznej, skrajnie subiektywne (podyktowane personalnymi uwarunkowaniami, upodobaniami itp.).
 1. ZAMIESZCZANIE ZDJĘĆ I TREŚCI W SERWISIE
 1. Użytkownik i Dostawca Usług mogą zamieszczać w Serwisie zdjęcia i treści (inne niż Opinie). Pkt VIII.8 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  1. Użytkownik z momentem zamieszczenia w Serwisie zdjęcia lub innej treści:
  1. oświadcza, iż ma prawo zamieścić je w Serwisie, w tym udostępnić go  nieograniczonej licznie osób;
  1. oświadcza, że nie naruszają one powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, a tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  1. posiada zgody wszystkich osób, których zdjęcia i treści dotyczą na ich publikowanie, udostępnienie i rozpowszechnianie;
  1. udziela iCamp licencji niewyłącznej na korzystanie przez nią ze zdjęć i treści zamieszczonych przez niego w Serwisie na potrzeby działalności Serwisu. Licencja ta obejmuje w szczególności utrzymywanie zdjęć i treści w zasobach systemu informatycznego iCamp bez ograniczeń czasowych a także zwielokrotnianie ich dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową), rozpowszechnianie ich, w tym wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem ich egzemplarzy, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie i udostępnienie w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców, w tym także udostępnienie przez iCamp
   w mediach społecznościowych, dla celów związanych z działalnością Serwisu, w tym działalnością marketingową „…”.
  1. Wyraża zgodę na możliwość udzielenia przez  iCamp sublicencji w zakresie wskazanym pod lit. d powyżej innym osobom i podmiotom w celach związanych z działalnością Serwisu, w tym w szczególności z działalnością marketingową.
 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszystkie zdjęcia, treści, a także inne materiały udostępnione w Serwisie są objęte ochroną prawną stosownie do przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  Dz. Ust. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
 2. Z zastrzeżeniem dozwolonego użytku dalsze kopiowanie rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie zdjęć, treści, grafik, szaty graficznej i innych materiałów opublikowanych w Serwisie jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Użytkownika, Dostawcy Usług lub iCamp w zakresie w jaki zostało udzielone mu prawo do sublicencji.
 3. Zabrania się bez uprzedniej pisemnej zgody umieszczania w/w materiałów w jakimkolwiek innym serwisie internetowym lub serwerze.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Regulamin dostępny jest w siedzibie iCamp oraz na stronie Serwisu.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 do momentu jego zmiany lub odwołania.
 2. iCamp zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik i Dostawca Usług za każdym razem zostaną poinformowani na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu przez umieszczenie na głównej stronie Serwisu przez okres min. 14 (czternastu) dni kalendarzowych wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z jego aktualną treścią. Poprzednie treści Regulaminu będą zarchiwizowane i dostępne do wglądu w odpowiedniej zakładce w Serwisie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również przesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Użytkownika lub Konta Firmowego.
 4. W przypadku braku zgody na nową treść Regulaminu Użytkownik lub Dostawca Usług zobowiązany jest do poinformowania iCamp o tym facie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia lub dowiedzenia się
  o zmianie. Nowa treść Regulaminu nie ma zastosowania do czynności prawnych dokonanych przed jego zmianą.
 5. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu może skutkować utratą dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu.
 6. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik lub Dostawca Usług może niezwłocznie usunąć Konto Użytkownika lub Konto Firmowe z Serwisu.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.
 8. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.
 9. Do sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Ewentualne spory powstałe lub mogące powstać na tle stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby iCamp, a w przypadku sporów z konsumentem – sądem właściwym do wytoczenia przeciwko niemu powództwa będzie sąd właściwy dla miejsca jego zamieszkania. Postanowienie to nie narusza prawa do wytoczenia powództwa zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wyboru właściwości, które nie mogą zostać umownie zmienione.
Ciasteczko Polityka prywatności

Używamy plików cookie, aby zapewnić przeglądanie w oparciu o Twoje zainteresowania i gromadzić statystyki. Klikając lub nawigując w witrynie, wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie. Możesz również odwołać swoją zgodę na używanie przez nas plików cookie w przyszłości za pośrednictwem naszych ustawień plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce plików cookie: Polityka dotycząca plików cookie.