POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO iCamp.pl

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego „iCamp.pl” (dalej jako: „Serwis”)
  i określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych użytkowników zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych (dalej jako: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) przekazanych w związku z użytkowaniem Serwisu (dalej jako: „Polityka Prywatności”).
 2. Polityka Prywatności Serwisu określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego, w tym w szczególności Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) i jest integralną częścią Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych
  w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu jest:

iCamp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 566), przy ul. Puławskiej 12/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000867422, posiadająca NIP 521-391-15-09, REGON 387489739. (dalej jako: „iCamp” lub „Administrator”)

 1. Dane do kontaktu z Administratorem:
  1. pisemnie na adres: ul. Puławska 12/3 02-566 Warszawa
  2. mailowo pod adresem: michal@icamp.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 208 73 76

§ 2

DANE OSOBOWE I ICH GROMADZENIE

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane
  w związku z wykorzystywaniem przez Użytkowników każdej funkcjonalności (opcji) Serwisu dostępnej dla Użytkowników tj. każda forma korzystania przez Użytkownika z Serwisu może wiązać się z przekazaniem danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników obejmują w szczególności informacje przekazywane pośrednio i bezpośrednio podczas korzystania z Serwisu przy czynnościach takich jak:
  1. założenie i zarejestrowanie konta Użytkownika (dalej jako: „Konto”);
  2. korzystania z opcji dostępnych na Koncie Użytkownika (np. publikowania własnych zdjęć);
  3. korzystania (wypełniania formularzy) dostępnych w Serwisie;
  4. wszelkiego rodzaju korespondencji (drogą pisemną oraz mailową);
  5. wyrażenia zgody na usługę newslettera;
  6. subskrybowania wszystkich form komunikacji marketingowej (np. list mailingowych);
  7. aktywne uczestniczenie w „życiu” Serwisu (np. wypełnianie ankiet, przesyłanie opinii, komentowanie, uczestniczenie w dyskusjach);
  8. udział w konkursach, korzystanie z akcji promocyjnych (np. kody rabatowe);
  9. wykorzystywanie innej dostępnej funkcjonalności Serwisu.
 3. Dane osobowe, które może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Serwis to
  w szczególności udostępnione dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu e-mail, nicku, loginu i hasła – użytego tylko do logowania w Serwisie (logowanie za pomocą sieci społecznościowej lub konta Google nie powodują przekazania do Serwisu żadnych haseł i loginów konkretnego konta Użytkownika, nie uprawniają także Serwisu do publikowania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika
  w jego sieci społecznościowej lub w sieci osób z nim powiązanych bez jego zgody), wieku, płci, lokalizacji – w zakresie udostępnionym przez Użytkownika (pozyskaniu dokładnej lokalizacji Użytkownika poprzedzać będzie każdorazowa prośba o zgodę na udostępnienie tej informacji), preferencji w zakresie podróżowania związanych z profilem Serwisu (odwiedzone miejsca, poszukiwane miejsca, ceny, udogodnienia itp.), preferencji technicznych w zakresie ustawień Konta Użytkownika, powiadomień, komunikacji marketingowej sposobu wyświetlania Serwisu, preferencji w zakresie sposobu korzystania z Serwisu (czas spędzony na korzystaniu z Serwisu, odwiedzane przez Użytkowników strony i podstrony dostępne
  w Serwisie, urządzenie użyte do połączenia się z Serwisem wraz ze szczegółami technicznymi tych urządzeń jak np. system operacyjny, adres IP itd., wybierane opcje dostępne
  w Serwisie), wynikające ze zdjęć publikowanych przez Użytkowników za pomocą Serwisu –
  z zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych osób trzecich znajdujących się na nich może nastąpić tylko o ile wyraziły na to wyraźną zgodę (dalej jako: „Dane Osobowe”). iCamp zastrzega sobie prawo weryfikacji udzielenia zgody przez osoby trzecie na przetwarzanie ich danych osobowych.
 4. Rodzaj przekazywanych i przetwarzanych Danych Osobowych będzie każdorazowo uzależniony od sposobu korzystania z Serwisu np. Użytkownik zarejestrowany (posiadający
  i korzystający z Konta Użytkownika), będzie udostępniał inne Dane Osobowe, niż Użytkownik jedynie odwiedzający Serwis.
 5. Serwis prowadzi także rejestr, w którym gromadzone są dane osobowe udostępniane przez Użytkowników w formie komentarzy, swobodnych opinii, ankiet, zapytań (mailowych, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznych), udziału w akcjach promocyjnych
  i konkursowych itp.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, a bez zgody tylko i wyłącznie w przypadkach, w których Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych wynikających wprost z przepisów prawa.
 7. W przypadku przekazania Serwisowi przez Użytkownika informacji będącymi danymi osobowymi osoby trzeciej, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych takiej osoby będzie możliwe, o ile osoba ta wyraziła na to zgodę.
 8. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników będących osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób
  z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych bez względu na wiek tylko, o ile ich przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wyraził na to zgodę.

§3

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w następujących celach:
  1. obsługi Konta Użytkownika – obsługi pełnej funkcjonalności Konta, w tym możliwości rozwiązywania problemów technicznych. Dane to będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu – przekazywania informacji w celu wykonania umowy –  w przypadku usług świadczonych przez podmioty trzecie, a ponadto weryfikacji tożsamości, weryfikacji możliwości korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Dane to będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Dotyczy to w szczególności opinii, komentarzy, dodawanych opisów. Dane to będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. organizowania akcji promocyjnych, konkursów, w których mogą wziąć udział Użytkownicy Serwisu. Dane to będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  5. pośredniczenia w oferowaniu produktów i usług podmiotów trzecich, posiadających umowy z iCamp. Dane to będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. księgowych – na podstawie powszechnie obowiązujących przepisówi. prawa  Dane to będą przetwarzane na postawie podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  7. analitycznych – w celu analizy rynku, zachowań, preferencji Użytkowników. Głównym celem przetwarzania tych danych jest dostosowanie oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Dane to będą przetwarzane na postawie podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  8. dowodowych – mających pomóc w zabezpieczeniu interesów iCamp na wypadek sporów sądowych i pozasądowych mogących zaistnieć w przyszłości, a także obrony przed roszczeniami. Dane to będą przetwarzane na postawie podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. oferowania przez iCamp produktów i usług bezpośrednio dla Użytkowników,  profilowania, stosowania marketingu bezpośredniego. Dane to będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  10. używania w sposób bezpieczny i zgodny z prawem Serwisu. Dane to będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, która wskazuje zakres i cel jej udzielenia zgodniez art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Użytkownicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową i/lub na numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w przypadku zamiaru korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu – w przeciwnym razie korzystanie to może zostać ograniczone.  

§4

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania/poprawiania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Użytkownik Serwisu może uzyskać wgląd do swoich Danych Osobowych, poprawić je samodzielnie, a także wycofać udzielone zgody z poziomu Konta Użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: biuro@icamp.pl
 3. Użytkownik Serwisu może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni w przypadku, gdy jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika
 4. Ponadto Użytkownik ma prawo do przenoszenia Danych Osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)., cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.
 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce zanim Użytkownik wycofał zgodę.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu przekazuje do iCamp informacje zawierające dane osobowe osób trzecich, zobowiązany do poinformowania tych osób o fakcie przekazania danych osobowych oraz ich prawach zgodnie z pkt 1-5 powyżej. Nie zależnie od tego, iCamp poinformuje takie osoby o ich prawach we własnym zakresie, o ile będzie to możliwe na podstawie danych przekazanych przez Użytkowników. iCamp zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy Użytkownik wypełnił powyższe obowiązki.

§5

PRZEKAZYWANIE DANYCH, ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami Danych Osobowych Użytkownika są:
 1. dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające iCamp przestrzeń dyskową – dotyczy danych podanych na etapie rejestracji Konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności Konta;
 2. dostawcy świadczący na rzecz iCamp usług z zakresu e-mail marketingu – dotyczy danych przekazywanych w przypadku zapisu na usługę newslettera;
 3. firmy współpracujące z iCamp – dotyczy sytuacji możliwości nabywania za pośrednictwem Serwisu voucherów, kart podarunkowych itp.  
 4. upoważnieni pracownicy i współpracownicy iCamp;
 5. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami danych – np. …………
 6. inne podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy – np. Google Analytics
 7. serwisy społecznościowe, w tym w szczególności Facebook i Instagram – dotyczy danych przekazywanych przez iCamp w obrębie posiadanych tam kont użytkownika iCamp, w zakresie działalności marketingowej i związanej z profilem działalności Serwisu.

§6

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Przechowywanie Danych Osobowych przez iCamp będzie się odbywało przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane:
  1. dane podane na etapie rejestracji Konta Użytkownika oraz podczas korzystania
   z funkcjonalności Konta – przez okres jego prowadzenia, a także po jego usunięciu – przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów iCamp, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  2. dane podane w związku z korzystaniem z udostępniany przez iCamp kanałów kontaktu przez okres 3 lat.
  3. dane podane w celu zapisu na usługę newsletter – do momentu rezygnacji z usługi newsletter lub zaprzestania realizowania przez iCamp działań marketingowych we wskazanych formach (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej);
  4. dane podawane w celach przeprowadzenia konkursów – przez okres ich trwania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów iCamp, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  5. dane podawane w celu realizacji umów z iCamp – przez okres ich trwania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów iCamp, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  6. dane podawane w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na iCamp przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 2. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody.
 3. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów iCamp lub stron trzecich przez okres potrzebny do realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

§7

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. iCamp nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG za wyjątkiem podmiotów wobec, których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie danych jest bezpieczne i zgodne z RODO.
 2. Korzystaniem przez iCamp z poczty Gmail, jak również korzystanie
  z wirtualnych dysków, nie będzie wiązało się z przekazaniem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest odpowiednie zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie zabezpieczeń wymaganych przez Administratora oraz zastosowanie standardowych klauzul umownych.
 3. W związku z korzystaniem przez iCamp z social mediów, dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom takich portali jak: Facebook i Instagram. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest odpowiednie zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie zabezpieczeń wymaganych przez Administratora oraz zastosowanie standardowych klauzul umownych. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§8

NEWSLETTER

 1. W celu realizacji usługi marketingu bezpośredniego iCamp będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. akceptacja regulaminu usługi newsletter.
 2. Zgoda obejmuje otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez iCamp w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej lub/i na numer telefonu podany przez Użytkownika.
 3. Z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez iCamp lub strony trzecie
  w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz na podstawie wyrażonych przez Użytkownika zgód, informacje handlowe mogą być przesyłane do Użytkownika w formie newsletteru na adres poczty elektronicznej lub/i w formie wiadomości SMS na podany przez niego numer telefonu. Informacje handlowe, o których mowa powyżej zawierają treści wygenerowane na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie.
 4. Zgody, o których mowa powyżej, mogą być w każdej chwili odwołane, po zalogowanie się na Konto w Serwisie i wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link znajdujący się w stopce wiadomości e-mail. Użytkownik może również w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej  pod adresem e-mail: biuro@icamp.pl

§8

PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka, dalej jako: „Cookies”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika stron www., w tym przypadku strony internetowej Serwisu.  Pliki Cookies są używane w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www. oraz gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają zidentyfikować sposób korzystania ze stron internetowych i dopasowywać go do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W taki sposób Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich preferencjach.
  1. Przekazywanie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, a same Cookies nie są szkodliwe dla danych Użytkownika ani urządzenia, z którego korzysta.
  1. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  1. Pliki Cookies używane przez Serwis:
 1. sesyjne – tzw. pliki tymczasowe, wykorzystywane tylko do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Sesyjne pliki Cookies nie pozostają na urządzeniu Użytkownika;
 2. Stałe – wykorzystywane do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika lub pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies.
 3. Część plików Cookies jest konieczna, aby korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu. Pozostałe pełnią funkcję wspomagającą – poprawiającą funkcjonalność Serwisu, aby Użytkownik mógł wykorzystać jej pełne możliwości
 4. Jeśli Użytkownik nie wyłączył plików Cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie
  i przechowywanie plików Cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików Cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików Cookies może spowodować, że Serwis nie będzie działał poprawnie.
 5. Dane Osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies są szyfrowane i mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.
 6. Każdy Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych. Co do zasady oprogramowanie takie domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik chce zablokować automatyczną obsługę plików Cookies albo każdorazowo być informowanym o ich przesyłaniu na urządzenie użytkownika, może to zrobić to w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Wszelkie zmiany w stosowaniu plików Cookies mogą skutkować ograniczeniem funkcjonalności Serwisu.

§10

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. iCamp zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w tym w szczególności zapewnia techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, których celem jest zapewnienie możliwie największej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 2. iCamp używa zabezpieczonych serwerów do przechowywania danych osobowych Użytkowników.
 3. iCamp przestrzegając zasad określonych w RODO, w szczególności: zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych osób trzecich, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia zgodność z zasadami przetwarzania danych takich jak poufność, integralność, dostępność i odporność systemów
  i usług przetwarzania.

§ 11

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

iCamp zastrzega sobie prawo do aktualizowania/zmiany Polityki Prywatności. Informacja o zamianach będzie publikowana na stronie Serwisu oraz widoczna w powiadomieniu o ostatniej modyfikacji. Zaleca się okresowe przeglądanie warunków Polityki Prywatności, celem posiadania aktualne wiedzy o jej treści.

Ciasteczko Polityka prywatności

Używamy plików cookie, aby zapewnić przeglądanie w oparciu o Twoje zainteresowania i gromadzić statystyki. Klikając lub nawigując w witrynie, wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookie. Możesz również odwołać swoją zgodę na używanie przez nas plików cookie w przyszłości za pośrednictwem naszych ustawień plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce plików cookie: Polityka dotycząca plików cookie.